Bethel Sozo Nederland

Bethel Sozo Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@bethelsozo.nl; www.bethelsozo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bethel Sozo Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Aantal kinderen
 • Nationaliteit
 • In een aanvraagformulier wordt ook kort een reden aangeven waarom je een Sozo wilt ondergaan en in een belevingsformulier wordt ingegaan hoe je de Sozo hebt ervaren.
 • Vrijstelling aansprakelijkheid ondertekening.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bethelsozo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bethel Sozo Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De administratie een beeld te geven van je zodat we rekening kunnen houden bij welke Sozo medewerkers wij de Sozo zullen doen.
 • De Sozo medewerkers een beeld te geven van jou, in het voorbereidend gebed voor een Sozo.
 • Te horen hoe je de Sozo hebt ervaren, zodat we de Sozo’s kunnen verbeteren en opgebouwd worden door de goede ervaringen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of activiteiten van de Bethel Sozo Nederland bekend te maken
 • Je te informeren over wijzigingen in een gemaakte afspraak of onze activiteiten of dienstverlening

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bethel Sozo Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bethel Sozo Nederland) tussen zit. Bethel Sozo Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Standaard kantoorautomatisering toepassingen voor mail, tekstverwerking en agendaplanning.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Bethel Sozo Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Om je van dienst te kunnen zijn, worden de gegevens van het formulier één jaar door de plaatselijke Sozo administratie bewaard. Vertrouwelijke gegevens uit het aanvraag- of belevingsformulier worden niet bewaard door de overige Sozo medewerkers. Zij zullen het na de Sozo-sessie verwijderen, tenzij het – met goedkeuring van jou, als cliënt – in jouw belang nog nodig is. De gegevens worden direct verwijderd wanneer je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken of niet meer betrokken wilt zijn bij Bethel Sozo Nederland.
 2. Het vrijstelling van aansprakelijkheid formulier met jouw handtekening wordt drie jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bethel Sozo Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal vooraf aan je geïnformeerd worden en je kunt hier bezwaar tegen maken (m.u.v. de wettelijke verplichtingen)

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Zie hiervoor de aparte pagina over cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bethel Sozo Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bethelsozo.nl.

Bethel Sozo Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bethel Sozo Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bethelsozo.nl